Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

Rövid fogyasztóbarát változat

Amikor ön az alábbi Kapos-Épker 2003 Kft által működtetett vagy fenntartott oldalak

www.kaposepker.hu

https://www.facebook.com/kaposepker/

szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal a saját adatait is átadja, melyeknek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az ön hozzájárulásával (űrlap kitöltése) kerül rögzítésre. Az ön személyes adatait a weboldal tulajdonosa törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve.

A Kapos-Épker 2003 KFT a felhasználók adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Személyes adat minden olyan információ, amely alapján a felhasználó közvetve vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

Nem kerül átadásra harmadik félnek olyan információ – a felhasználó beleegyezése nélkül, – amiből a felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható. A felhasználók adatait minden esetben megőrizzük és mindent megteszünk szervezeti és technikai részről egyaránt az adatok biztonságának érdekében. Felhasználóink személyi adatait nem fenyegeti veszély az oldalak megtekintésekor.

Az Ön jogai

Tájékoztatás kérése

Az ön kérésére a szolgáltató tájékoztatást ad az önre vonatkozó és a szolgáltató által kezelt, illetve a szolgáltató (vagy a szolgáltató által megbízott adatfeldolgozó) által feldolgozott adatairól. Így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a szolgáltató az ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti. Tájékoztatás kérése az alábbi módokon lehetséges:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Email: kaposepk@freemail.hu

Papír alapú levélben a szolgáltató telephelyére:

7400 Kaposvár Raktár u. 25.

 

Helyesbítés

Amennyiben ön vagy a szolgáltató észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az ön kérésére, akár a szolgáltató saját intézkedése folytán a szolgáltató a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az ön hozzájárulása alapján kezeli a vállalkozó. A vállalkozó vagy az ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a szolgáltató nem tudja az ön adatait törölni. A szolgáltató az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szintén törli a szolgáltató az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás

Ön bármikor kérheti, hogy az ön által a szolgáltató részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. A szolgáltató az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a szolgáltató csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fenn áll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonását az alábbiak szerint teheti meg:

Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Email: kaposepk@freemail.hu

Papír alapú levélben a szolgáltató telephelyére:

7400 Kaposvár Raktár u. 25.

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Weblap: https://naih.hu/
Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html
Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, ön választása szerint a szolgáltatóval szembeni keresetlevelét az ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

Az adat forrása

Az ön személyes adatait a szolgáltató részére a Megrendelőlapot vagy Kapcsolati űrlapot kitöltő személy szolgáltatja. Amennyiben a Megrendelés nem öntől érkezett, a szolgáltató ennek észlelése esetén, illetőleg ha ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a szolgáltató részére benyújtott adatlapot, annak teljes adattartalmával együtt.

Adatbiztonság

A szolgáltató minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza.

Részletes Adatkezelési tájékoztató

Tartalom

1.Bevezetés

A 2016/679 GDPR Rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) alapján a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt az érintett személyt tájékozatni szükséges az alábbiakról:

 • az adatkezelő, és ha van, az adatvédelmi tisztviselő megnevezéséről és elérhetőségéről;

 • megkell jelölni, milyen célból gyűjtjük az adatokat; az adatok kategóriáit; az adatkezelés jogalapját;

 • amennyiben külső adatfeldolgozóhoz adattovábbítás történik, erről a tényről, az adatfeldolgozó megnevezéséről, székhelyéről; a továbbított adatok kategóriáiról, az adatkezelés időtartamáról, és a továbbítás elmaradásának következményeiről,

 • tájékoztatást kell adnunk arról, hogy továbbítjuk-e az EU-n kívülre az adatokat, valamint az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal létezéséről, annak logikájáról és annak következményeiről.

 • tájékoztatnunk kell az érintettet arról, hogy kérésére megkaphatja a gyűjtött adatokat, mert ehhez hozzáférési joga van, valamint tájékoztatnunk kell az adatvédelmi jogairól;

 • külön arról, hogy joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz; hogy bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását,

 • végül tájékoztatjuk a hozzájárulás megtagadásának következményeiről.

A tájékoztatást írásban kell megtenni, de kérésére szóban is megadható, ha az érintett megfelelően igazolja a személyazonosságát. A tájékoztatásnak díjmentesnek kell lennie. A 3. személytől vagy nyilvános forrásból kapott adatok esetén, az adatok megérkezése után 1 hónapon belül tájékoztatnunk kell az adatkezelésünkről az érintetteket a fenti listának megfelelően.

Nem szükséges a tájékoztató alkalmazása, ha a kiküldése lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, vagy ha jogszabály írja elő az adatkezelést. A címlistának használt 3. személytől származó adatok esetén, az első levélben írásban tehetjük meg a fenti tájékoztatást.

2. Alapadatok

Név: Kapos-Épker 2003 KFT

Székhely: 7400 Kaposvár Raktár u. 25.

Adószám: 13030423-2-14

Cégjegyzékszám: 14-09-306386

(a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak és az ügyfélszolgálat adatkezelését szabályozza:

www.kaposepker.hu

https://www.facebook.com/kaposepker/

3. Értelmező fogalmak

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelen szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján- beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is- az adatok feldolgozását végzi.

Adatgazda: egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen szabályzatnak megfelelő kezeléséért.

Adathordozó: az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is.

Adatigénylő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatai kezelésével, helyesbítésével, törlésével vagy zárolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be az adatkezelőhöz.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, törlése és megsemmisítése. Ide tartozik még, az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyér-, talpnyomat, DNS – minta, íriszkép) rögzítése. Jelen szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntés meghozatala, utasítások kiadása.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat. különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelési incidens: a biztonság olyan sérülése, mely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, vagy a jogosult hozzáférést akadályozza.

GDPR:az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 számú rendelete

4. Az adatkezelés lehetséges jogalapjai

A jogszerű adatkezelés feltétele, hogy a személyes adatok kezelése rendelkezzen GDPR-ban szabályozott valamely jogalappal.

4.1. Hozzájárulás

A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilatkoztatása. Az önkéntesség fogalmilag, valódi választási lehetőséget biztosít az érintettnek. Így nem értelmezhető a hozzájárulás megadásának megtagadása együtt jár valamely szolgáltatásból történő kizárással, tehát negatív következménye van. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés nem értelmezhető olyan helyzetben sem, amikor a két fél között hatalmi egyensúlyhiány van.

Kifejezett a hozzájárulás szükséges speciális, az érintettre jelentős adatvédelmi kockázattal járó esetekben.

Az elszámoltathatóság elve értelmében az adatkezelőt igazolási kötelezettség terheli, így az Adatkezelőnek igazolnia kell, hogy az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájárult.

A hozzájárulás bármikor visszavonható és erről az érintettet a hozzájárulása megadása előtt tájékoztatni kell.

Az Adatkezelő. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, csak akkor kezel személyes adatokat, ha a hozzájárulás önkéntes alapon, tájékoztatáson alapul, konkrét célt szolgál, az adatkezelés minden okát világosan meghatározva, explicit és pozitív művelet eredménye.

A hozzájárulás előtt az érintettek minden esetben, egyértelmű és egyszerű nyelvezetű, jól látható, visszavonható és a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét elmagyarázó írásbeli tájékoztatót kapnak és írnak alá. A tájékoztatás mindig tömör, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos nyelven és mindenki számára közérthetően megfogalmazva kerül megadásra.

A tájékoztatónak az alábbi pontokat kötelezően tartalmaznia kell:

 • az adatkezelő, és az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége;

 • meg kell jelölni milyen célból, gyűjtjük az adatokat;

 • meg kell jelölni az adatok kategóriáit;

 • meg kell jelölni az adatkezelés jogalapját;

 • ha más adatkezelő is megkaphatja az adatokat, ezt is közölni kell;

 • továbbítjuk-e az EU-n kívülre az adatokat;

 • tájékoztatást kap az érintett arról, hogy megkaphatja a gyűjtött adatokat, mert ehhez hozzáférési joga van;

 • tájékoztatni kell az adatvédelmi jogairól;

 • tájékoztatni kell, hogy joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz;

 • tájékoztatni kell, hogy bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását;

 • tájékoztatni kell az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal létezéséről, annak logikájáról és annak következményeiről;

 • végül tájékoztatni a hozzájárulás megtagadásának következményeiről.

A tájékoztatásnak díjmentesnek kell lennie.

4.2. Szerződés teljesítése

Az adatkezelés megfelelő alapja, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Szűken kell értelmezni, vagyis a szerződés megkötését megelőző, a szerződéskötéshez vezető adatkezelés esetén a szerződés teljesülése után már nem megfelelő jogalap az adatkezelésre.

4.3. Jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja lehet egy uniós vagy nemzeti jogban foglalt kötelezettségnek a teljesítése. A kötelezettségnek kötelező erejű jogszabályon kell alapulnia, ebben az esetben az adatkezelés célját is az uniós vagy nemzeti jogszabályban kell meghatározni.

4.4. Létfontosságú érdek

A létfontosságú érdek, mint adatkezelési jogalap akkor alkalmazható, ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges. A létfontosságú érdek, mint jogalap korlátozottan alkalmazható, kizárólag komoly veszélyhelyzet fennállása esetén.

4.5. Közérdekű adatkezelés

A közérdekű adatkezelés jogalapként akkor alkalmazható, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Ide tartozik, amikor az Adatkezelőtől adatszolgáltatást kérnek közfeladat teljesítése érdekében és a személyes adat adatszolgáltatásának nem a hatóság megkeresésén és nem jogszabályon alapul.

4.6. Jogos érdek

Jogos érdek esetén a személyes adatok kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élvez az érintett olyan érdeke vagy alapvető joga és szabadsága, amely a személyes adatok védelmét teszi szükségessé.

Annak eldöntésére, hogy az Adatkezelő jogos érdekével szemben elsőbbséget élvez-e az érintett érdeke vagy alapvető joga vagy szabadsága, az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet kell elvégezni. Az érdekmérlegelési teszt írásbeli dokumentálása annak, hogy az Adatkezelő által tervezett személyes adat kezelésre miért van szükség, azt az adatkezelő hogyan végezné el, és milyen az érintettek érdekeit védő, garanciákat tartana be a folyamat során.

4.6.1. Az érdekmérlegelési teszt
 1. Az adatkezelés céljának pontos meghatározása, milyen adatkategóriák, mennyi ideig tartó kezelését igényli a jogos érdek.
 2. Az adatkezelő jogos érdekének a lehető legpontosabb meghatározása.
 3. A cél elérése érdekében feltétlenül szükséges a személyes adatok kezelése? Vannak-e alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával a személyes adatok kezelése nélkül, vagy kevesebb személyes adattal is megvalósítható a tervezett cél?
 4. Annak meghatározása, hogy melyek lehetnek az érintett érdekei az adott adatkezelés vonatkozásában, amelyeket felhozhatna az adatkezeléssel szemben?
 5. Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az adatkezelői jogos érdek az érintett jogokat.
4.6.2. Jogos érdek jogalap előfordulása adatkezelésünkben
 Adatkezelés megnevezése:Kinek az érdekében alkalmazzuk?Mi az ön érdeke?A két érdek mérlege:
1.IP cím kezeléseKapos-Épker 2003 KFT weblapjának és a weblap felhasználóinak adatainak védelmeaz ön adatainak titkosságaIP címek kezelése nélkül (tűzfal) az Adatkezelő által kezelt adatok jelentős adatvesztésnek lennének kitéve.
2.Sütik (cookie) kezeléseKapos-Épker 2003 KFT weblapjának és a weblap felhasználóinak adatainak védelmeaz ön adatainak titkosságaa sütik elhelyezése nélkül (tűzfal) az Adatkezelő által kezelt adatok jelentős adatvesztésnek lennének kitéve
3.Jogvita, hatósági eljárás, Adatkezelő jogi érdekei az ön adatainak titkosságaszemélyes adatok nem kerülnek nyilvánosságra, így az érintettek érdekeit sekély mértékben veszélyezteti
     

5. Az adatkezelés alapelvei

Az adatkezelési alapelveket az Adatkezelő az adatkezelése minden momentumában betartja és betartatja.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult vagy törvény megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból- az adathordozótól vagy adatátvitel módjától függetlenül- harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb estben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség estén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulást nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell, erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha a törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

6. Az érintettek jogai

6.1. Az átlátható tájékoztatás

Az érintettek tájékoztatása az adatkezelő kötelezettsége, amely az átláthatóság alapelvének megvalósítását szolgálja. Az érintetteket tájékoztatni kell az adatkezelő elérhetőségéről, az adatkezelés lényeges körülményeiről, az érintett jogairól és a jogérvényesítés lehetőségeiről.

A tájékoztatást abban az esetben is meg kell adni az érintetteknek, ha a személyes adatokat nem tőlük gyűjtötték. A tájékoztatás megadásának határideje a két esetkörben a következők szerint változik:

 • ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatok gyűjtésekor,
 • ha a személyes adatok más forrásból származnak, az adatok megszerzésétől számított 1 hónapon belül (ha kapcsolattartásra használják az adatokat, az első kapcsolat felvételekor) kell az érintetteket tájékoztatni.

A tájékoztatás garanciális jellegű az érintett jogok gyakorlása szempontjából, ezért az érintettet

 • érthető és átlátható módon
 • főszabály szerint írásban (elektronikus út is ideértendő), az érintett kérésére szóban
 • díjmentesen kell tájékoztatni.

6.2. Hozzáféréshez való jog

A hozzáféréshez való jog az átláthatóság alapelvének megvalósítását szolgálja. Az érintett kérelmére vissza kell neki igazolni, hogy a személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor hozzáférést kell biztosítani számára a kezelt személyes adataihoz, valamint hozzáférést kell biztosítani neki az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés célja,
 • a kezelt személyes adatok kategóriái,
 • a címzettek,
 • a tárolás tervezett időtartama,
 • az érintett jogai,
 • a panasz benyújtásának joga (jogorvoslati jog)
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

6.3. Helyesbítéshez való jog

Ez a jog a pontosság alapelvének való megfeleltetést érvényesíti. Ha az Adatkezelő. által kezelt adatok nem pontosak az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személye adat helyesbítését vagy kiegészítését.

6.4. Törléshez való jog

Az Adatkezelő. köteles törölni az érintett kérésére a rá vonatkozó személyes adatot, ha

 • az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

 • az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

 • az érintett a saját helyzetével összefüggő okokból a jogos érdeken, vagy közfeladat teljesítésén alapuló adatkezelés ellen tiltakozik, ideértve a profilalkotást is és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy marketingtevékenység ellen tiltakozik,

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő nem köteles törölni az adatokat az érintett kérelmére, ha valamelyik alább felsorolt kivétel alkalmazandó. Nem törölhető az érintettre vonatkozó személyes adatok, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

 • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Korlátozáshoz való jog

Az adatok korlátozása esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatokat, de egyéb módon nem kezelheti őket. Ez alól kivétel az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az unió illetve valamely tagállam fontos közérdekéből történő adatkezelés.

Az érintett kezelt személyes adatai korlátozását az alábbi esetekben kérheti:

 • ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,

 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

 • az érintett a saját helyzetével összefüggő okokból a jogos érdeken vagy közfeladat teljesítésén alapuló adatkezelés ellen tiltakozik, ideértve a profilalkotást is, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság joga a GDPR által bevezetett új jog, ami az adatok szabad áramlását biztosítja az Európai Unión belül. Az érintett akkor élhet-e jogával, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítése érdekében és

 • automatizált módon történik.

Az adathordozhatóság nem egy általános jog, csak a fenti esetben élhet vele az érintett. Amennyiben az érintett él-e jogával, jogosult arra, hogy

 • a rá vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, vagy

 • kérheti, hogy az adatkezelő közvetlenül továbbítsa az érintettre vonatkozó személyes adatokat egy másik adatkezelő részére.

6.7. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett akkor élhet e jogával, ha az adatkezelés jogos érdeken vagy közérdekű adatkezelésen alapul és az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés során bármikor. Következménye főszabály szerint az, hogy az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

Kivétel, haaz adatkezelő bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Adatkezelő ezekben az esetekben jogosult a személyes adatokat tovább kezelni.

Speciálisan alakul a tiltakozáshoz való jog direkt marketing tevékenység esetén.Ebben az esetben, haaz érintett tiltakozik az adatok kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, az adatkezelő nem kezelhetitovább a személyes adatokat (ebből a célból).

6.8. Jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogosult a felügyeleti hatóságnál panasz benyújtására (panasztételhez való jog), illetve bírósági jogorvoslatra.

A Felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (NAIH) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap: http://naih.hu), akihez az érintett jogosult panaszt benyújtani, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Az érintett a felügyeleti hatóság döntése ellen a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt élhet bírósági jogorvoslati jogával mind az érintette, mind pedig az adatkezelő/adatfeldolgozó és megtámadhatja a döntést.

Az érintett jogosult közvetlenüla bírósághoz fordulni, amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak, a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelt szerinti jogait.Az Infotv. rendelkezése szerint a hatáskörrel rendelkező bíróság az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék.

7. A szolgáltató adatkezeléseinek bemutatása

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényes vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon nyugszik.

A személyes adatokat az Adatkezelő a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve az Adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az Adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

Az Adatkezelő adatvédelmi szabályzata a székhelyén érhető el.

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott weboldalakon elhelyezett hivatkozások útján elérhető weboldalakhoz kapcsolódnak. Az Adatkezelőn kívüli, harmadik személyek által közzétett tartalmakhoz kapcsolódó, azok szolgáltatásaihoz, promóciós tevékenységükhöz kapcsolódó adatkezelésekre a harmadik személyek adatvédelmi szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók, ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az érintett jelen adatvédelemi tájékoztató kifejezett, egyértelmű elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait a tájékoztatóban megjelölt célból kezelje, illetve az adatfeldolgozói részére továbbítsa.

Az Adatkezelő nem ellenőrzi a weboldalán az érintett által megadott személyes adatokat. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett a személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy magadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelő tevékenységéhez adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait is igénybe veszi.

7.1. Önálló adatkezelések

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelés célja:Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása
Az adatkezelés jogalapja:szerződés teljesítéséhez szükséges és jogos érdek
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja
Az érintett személyek kategóriái:A szolgáltatónak rendelést leadó ügyfelei.
A kezelt személyes adatok típusa:név, cím, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, adószám, egyéb az ügyfél által megadott megjegyzés
Az adatok forrása:közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:Az Adatkezelő az adatokat az ajánlati kötöttség fenn álltáig, de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli. Ajánlat meghiúsulása esetén az adatkezelő 30 nap múlva törli a személyes adatokat.
Az adatkezelés technikai jellege:elektronikus módon és papír alapon
Az adatkezelés elmaradásának következménye:Nem tudja társaságunk az ajánlatot érdemben elbírálni.
Az adatok belső címzettjei:(A vállalkozás vezetője és az ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs)
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.
Továbbítják-e az adatokat az EU-n KívülreEu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelés célja:Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.
Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Az érintettek köre:A szolgáltató oldalain regisztráló ügyfelek.
Az érintettekre vonatkozó adatok:név, cím, e-mail cím és telefonszám
Az adatok forrása:közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének időtartama:Az adatkezelő az adatokat az érintett
adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.
Az adatkezelés technikai jellege:elektronikus módon és papír alapon
Az adatkezelés elmaradásának következménye:A szolgáltatás nem lesz személyre szabható.
Az adatkezelés belső címzettjei:(A vállalkozás vezetője és az ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs)
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.
Továbbítják-e az adatokat az EU-n KívülreEu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Szállítással kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelés célja:A megrendelt áru, termék, vagy szolgáltatás kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
Az adatkezelés jogalapja:szerződés teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
Az érintett személyek kategóriái:A szolgáltatónak szállítást igénylő vásárlói.
A személyes adatok típusa:név, cím, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím
Az adatok forrása:közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:Az Adatkezelő az adatokat az érintett
adattörlésével kapcsolatos kéréséig, de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.
Az adatkezelés technikai jellege:elektronikus módon és papír alapon
Az adatkezelés elmaradásának következménye:A kiszállítás elmarad.
Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái:az áru kiszállítását végző munkatárs vagy adatfeldolgozó szerződéses partner (futár)
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.
Továbbítják-e az adatokat az EU-n KívülreEu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelés célja:Az Adatkezelés célja kizárólag a
felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások
személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Az érintettek személyek kategóriai:A szolgáltatónak hírlevet igénylő ügyfelei
A személyes adatok típusai:név, cím, e-mail cím
Az adatok forrása:közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:Az érintett hírlevélről leiratkozásáig.
Az adatkezelés technikai jellege:elektronikus módon
Az adatkezelés elmaradásának következménye:A hírlevél küldése nem lehetséges.
Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái:(A vállalkozás vezetője és az ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs)
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.
Továbbítják-e az adatokat az EU-n KívülreEu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Közösségi oldalon való adatkezelés 
Az adatkezelés célja:Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.
Az adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
Az érintettek személyek kategóriái:Azok a természetes személyek, akik a vállalkozás közösségi oldalait követik
A személyes adatok típusa:A vállalkozás a látogatók és a tartalmait megosztó személyek által a közösségi oldalon közzétett adatokat nem kezeli. A vállalkozás a követői nevét kezeli, minden más a követők által megosztott személyes adatokra a közösségi oldal adatkezelési szabályzatának rendelkezései alkalmazandók.
Az adatok forrása:közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:Az adatkezelő az adatokat az érintett
adattörléssel kapcsolatos kéréséig (tiltakozásáig) kezeli.
Az adatkezelés technikai jellege:elektronikus módon
Az adatkezelés elmaradásának következménye:
 • nincs
Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái:(A vállalkozás vezetője és a vállalkozás közösségi oldalának kezelését munkaköre alapján ellátó munkatárs.)
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.
Továbbítják-e az adatokat az EU-n KívülreEu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelés célja:szerződéssel kapcsolatos szavatossági kötelezettségek teljesítése
Az adatkezelés jogalapja:jogi kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és 1997. CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdés
Az érintett személyek kategóriái:azok a természetes személyek, akik a vállalkozással szerződéses kapcsolatot létesítettek.
A személyes adatok típusa:– név, cím, e-mail cím és telefonszám, panasz helye, ideje, módja, a panasz leírása, panasz azonosítója.
Az adatok forrása:közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságnak bemutatni.
Az adatkezelés technikai jellege:elektronikus módon és papír alapon
Az adatkezelés elmaradásának következménye:Jogszabályok megsértése.
Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái:A vállalkozás vezetője és az ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, kormányhivatal
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.
Továbbítják-e az adatokat az EU-n KívülreEu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)

Szerződés teljesítésével kapcsolatos

adatkezelés

 
Az adatkezelés célja:

(A vállalkozás természetes személy ügyfelek, vevők, szállítók személyes adatait kezeli a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban. A személyes adatok kezeléséről az érintette tájékoztatni kell. Az adatkezelő online történő szerződéskötések a 2001. évi CVIII. tv hatálya alá esnek.) Ezért az adatkezelés célja:

 • a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatás megtörténtének a bizonyítása,
 • a szerződés megkötésének a bizonyítása,
 • a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítés
 • a tejesítés figyelemmel kísérlése, az abból származó díjak számlázása,
 • a szerződésből eredő követelések érvényesítése,
 • és a szerződéses kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja:szerződés teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
Az érintett személyek kategóriái:A vállalkozás természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói
A személyes adatok típusa:– név, cím, e-mail cím, telefonszám, lakcím, székhely cím szállítási cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány szám.
Az adatok forrása:közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:a szerződés megszűnésétől számított 5 év
Az adatkezelés technikai jellege:elektronikus módon és papír alapon
Az adatkezelés elmaradásának következménye:A szerződéskötés elmarad.
Az adatkezelés címzettjeinek kategóriái:A vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati és könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói, könyvelő adatfeldolgozó.
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.
Továbbítják-e az adatokat az EU-n KívülreEu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Vagyon és személyvédelemmel kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelés célja:Az Adatkezelés célja kizárólag az adatkezelő és ügyfeleinek személye és vagyontárgyainak megőrzése
Az adatkezelés jogalapja:az adatkezelő és harmadik személyek jogos érdeke
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
Az érintett személyek kategóriái:A szolgáltatónak székhelyén és telephelyein munkát végző alkalmazottai és ügyfelei,
A személyes adatok típusa:– fénykép és videó felvétel
Az adatok forrása:közvetlenül az érintettől
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:3-30 nap
Az adatkezelés technikai jellege:elektronikus módon
Az adatkezelés elmaradásának következménye:személyi és vagyoni értékek sérülékenysége
Az adatok címzettjeinek kategóriái:a vállalkozás vezetője, hatóság megkeresés alapján, vagyonvédelmi adatfeldolgozó.
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény.
Továbbítják-e az adatokat az EU-n KívülreEu-n kívüli adatfeldolgozó használata (felhőben történő adattárolás)
Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelés célja:Az nyereményjátékban résztvevő természetes személyeknek kedvezmény nyújtása, a játék bonyolítása során a résztvevők nyilvántartása és megkülönböztetése.
Az adatkezelés jogalapja:A természetes személy résztvevők önkéntes, tájékozott és tevőleges hozzájárulása.
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
Az érintett személyek kategóriái:Azok a természetes személy vásárlóink, akik a nyereményjátékban részt kívánnak venni.
A személyes adatok típusa:név, lakcím vagy postacím, email cím, telefonszám
Az adatok forrása:Közvetlenül az érintettektől.
Az adatok kezelésének, tárolásának időtartama:A hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a nyereményjáték befejezéséig.
Az adatkezelés technikai jellege:Elektronikus módon és papír alapon.
Az adatkezelés elmaradásának következménye:A vásárlónk nem vehet részt a nyereményjátékban.
Az adatok címzettjeinek kategóriái:A nyereményjáték jogi megfelelőségét biztosító közjegyző.
A személyes adatok védelmét szolgáló műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések:IT-rendszermegoldások rendszeres frissítése; zárt szekrény..
Továbbítják-e az adatokat az EU-n KívülreNem.

7.2.Adattovábbítások

Weboldalnak felületet biztosító adatfeldolgozó 1.

Lőrinc Péter Gábor EV.

7261 Taszár LTP 22

Tel: +36-70-63145821

Email: info@pweb.hu

Az adatfeldolgozó az Adatkezelő honlapjainak működéséhez biztosítja a tárhelyterületet. IP címet, adatot 15 napig kezel, majd haladéktalanul törli.

Weboldal felületet biztosító adatfeldolgozó 2.WordPress szolgáltatója az Automattic Inc. (132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA),
Levelezési felületet biztosító adatfeldolgozó:

New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1072 Budapest Klauzál utca 30; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01 09 189828, Adószám: 24927363-2-42

https://accounts.freemail.hu/site/privacypolicy

Szállítással megbízott I. adatfeldolgozó neve, székhelye, az adatfeldolgozás időtartama:

 DPD Hungária Kft.

cégjegyzékszáma:             Cg.01-09-888141

adószáma:                        13034283-2-42.

székhelye:                        1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

e-elérhetősége:                 dpd@dpd.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  adatkezeles@dpd.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli

Fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás és adattovábbítás 1:
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Rt.
Budapest Bank Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.01-10-041037
Adószám. 10196445-4-44
Fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás és adattovábbítás 2:OTP Bank Nyrt.
Bank székhelye: 1041 Budapest, Erzésbet utca 50
Telefon: (061) 231-2185
Bank webcíme: https://www.otpbank.hu
Adatkezelési tájékoztató https://www.otpbank.hu/portal/hu/JogiEtikaiNyilatkozat
Fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás és adattovábbítás 3:

Raiffeisen Bank Zrt.

Postai cím: Budapest 1700,

Székhely: 1054, Bp. Akadémia u.

Közösségi oldal adatfeldolgozó I.:FacebookIreland Limited
Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F
Közösségi oldal adatfeldolgozó II.:Google LLC (“Google”) ;
székhelye: 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA
94043, Amerikai Egyesült Államok
Adatfeldolgozó/ a megrendelőlap
és a letöltési felhőszolgáltatás
(elérési link) biztosítása
adatvédelmi tájékoztatója:
https://policies.google.com/?hl=hu
Ügyfélkezeléssel kapcsolatos adatfeldolgozás és adattovábbítás:

GoogleAnalytics (GoogleIreland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. ( 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043), a GoogleAnaliytics szolgáltatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a GoogleAdWords hirdetési rendszerein keresztül un. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat at Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken találhatóak: http://www.google.com/privacy.html  és https://www.facebook.com/abaut/privacy/

 

 

 

8. A szervernaplózás

Az oldalak meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzésére, a személyre szabott kiszolgálást és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének, f) pontja, ugyanis az Adatkezelőnek és a tárhely szolgáltatójának jogos érdeke fűződik weboldala biztonságos működéséhez, illetve az Eker. tv. 13/A.§ (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: 15 nap.

Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak.

A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. A hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldal címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéséket lehessen levonni.

9. Azoldalon történő cookie-k használata és az adatok gyűjtése.

A cookie meghatározása: kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a felhasználó gépén. A célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, hogy a felhasználó mivel foglalkozott a webhelyen töltött idő alatt. Így tárolhatja azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra a felhasználó rákattintott-e, belépett-e a felhasználónevével, vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár évekkel korábban.

A cookie-k kategóriái:

 1. feltétlenül szükséges cookei-k, melyek létfontosságúak ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt és használhassák a funkcióit. Ezek nélkül a weboldalon történő szolgáltatás nyújtása, a regisztráció és a bejelentkezés nem lehetséges. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználókról marketing célra adatokat.

 2. a teljesítmény cookie-k a webhelyek felhasználásának a módjáról gyűjtenek információkat, az oldallátogatások és a hibaüzenetek gyakoriságáról tájékoztatják a Szolgáltatót. Nem gyűjtenek személyek azonosítására alkalmas adatokat, minden információ anonimizált.

 3. a funkcionális cookie-k személyre szabott beállításokat tesznek lehetővé a felhasználók kiszolgálására, nyelvbeállítás, szöveg mérete. A Szolgáltató funkcionális cookie-t nem hasznosít marketing vagy más hirdetési célra.

 4. célzott cookie-k, a közösségi hálózatokhoz kapcsolják a Szolgáltató honlapját: az oldal Facebook Pixel használatával segíti a felhasználók Facebook –hoz kapcsolódását. Ezt a cookie-t a közösségi hálózat esetleg arra használhatja, hogy célzott hirdetéseket juttasson el a felhasználóhoz.

A felhasználóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy használja-e a cookie-kat vagy sem. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken kell biztosítani számukra:

Cookie neve

Cookie típusa

Kategória

Felhasználás

Leírás

_gaÁllandó cookieKözepes 2 évElemzésGoogle elemzés: Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan használják a honlapunkat. Az információt jelentések összeállítására és arra használjuk, hogy a weboldal fejlesztésében nyújtson segítséget. A cookie-k anonim módon gyűjtik az információt, ideértve az oldal látogatóinak számát, hogy a látogatók honnan mentek rá az oldalra, és hogy milyen oldalakat látogattak meg.
_gidÁllandó cookieKözepes 24 óraElemzésA fentieknek megfelelően
gacÁllandó cookieKözepes 90 napElemzésA fentieknek megfelelően
GIG_HASgMIDÁllandó cookieKözepes 15 évElemzésA fentieknek megfelelően

Fontosabb Cookie kategóriák:

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

GoogleAdwordscookie Amikor valaki meglátogatja az oldalt, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához.

A Googlecookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához.

Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat helyez el a felhasználó számítógépére, amikor a felhasználó egy hirdetésre kattint.

A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

GoogleAnalyticscookie: A GoogleAnalytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről.

A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.

A GoogleAnalytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a GoogleAnalytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

RTB személyre szabott retargetingcookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referercookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Facebook pixel (Facebookcookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebookremarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.

A Facebookremarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

A webáruházak GDPR megfelelősségének elengedhetetlen feltétele az Adatkezelési Tájékoztató elkészítése a felhasználók részére. Az Adatkezelési Tájékoztatóban az alábbi információkat kell kötelezően megadni:

 1. a szolgáltatóunk, és ha van, az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége;
 2. meg kell mondanunk, milyen célból gyűjtjük az adatokat;
 3. meg kell jelölnünk az adatok kategóriáit;
 4. meg kell jelölnünk az adatkezelés jogalapját;
 5. ha más adatkezelő is megkaphatja az adatokat, ezt is közölnünk kell;
 6. továbbítjuk-e az EU-n kívülre az adatokat;
 7. az érintett megkaphatja a gyűjtött adatokat, mert ehhez hozzáférési joga van;
 8. tájékoztatnunk kell az adatvédelmi jogairól;
 9. tájékoztatnunk kell, hogy joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz;
 10. meg kell neki mondanunk, hogy bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását;
 11. ha úgy lenne, tájékoztatnunk kell az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal létezéséről, annak logikájáról és annak következményeiről;
 12. végül tájékoztatjuk a hozzájárulás megtagadásának következményeiről.

Az Adatkezelési Tájékoztatót a szolgáltató honlapján/webshopban minden felületen, ahol érintettől személyes adatot kérünk, elérhetővé kell tenni.

Az Adatvédelmi Tájékoztatót a felhasználóknak küldött elektronikus levelek mellékletébe automatikusan be kell csatolni.

10. Profilalkotás és automatizált döntéshozatal a szolgáltató webes felületein

Weboldalak esetén a profilalkotás egy marketing eszköz, amelynek a segítségével a vásárlói viselkedés alapján automatikus döntések, intelligens, személyre szabott ajánlatok, kedvezmények alakíthatók ki.

A GDPR szabályainak megfelelően a Szolgáltató webes felületein lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a látogató a profilalkotás használatát megtagadja. Ezzel a vásárló a személyes adatainak felhasználását csak a megrendelés teljesítésére korlátozza.

A GDPR célja az érintettek személyes adatai lehető legszélesebb védelmének biztosítása. A technológia rohamos fejlődésével egyre nagyobb mértékben használják az adatkezelők a szoftvereket, vagy algoritmusokat személyes adatok kezelésére, hogy ezáltal például gazdasági előnyre tegyenek szert, javítsák a felhasználói élményt vagy gyorsítsák a döntéshozatalt. Ezen technológiák alkalmazása azonban kockázatos a személyes adatokra, így a GDPR kiemelt figyelmet fordít e területre.

A GDPR alapján az érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés ne terjedjen ki rá, ha az az érintettre joghatással jár (kihat a törvényes vagy szerződéses jogaira) vagy jelentős mértékben érinti (nem hat ki a jogaira, de életkörülményeit befolyásolja).

Három esetben megengedett az ilyen döntéshozatal:

 1. ha szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,mert például

 • következetesebb és pártatlanabb döntéshozatalt eredményez a profilozás

 • ügyfelek fizetési határidő elmulasztásának kockázatát csökkenti

 • rövidebb döntéshozatali idő, hatékonyságnövelő hatás

és

 1. Uniós vagy magyar jog lehetővé teszi.

 2. Az érintett kifejezett hozzájárulása esetén.

Amennyiben az 1) -2) pont alatti kivétel alkalmazandó, az adatkezelő köteles megfelelő garanciákat biztosítani:

 • érintett külön tájékoztatása (az adatkezelésről, a döntéshozatal során alkalmazott logikáról stb.),

 • arról, hogy az érintett kérelmezheti, hogy emberi beavatkozást kapjon,

 • lehetőség, hogy az érintett kifejtse álláspontját vagy magyarázatot kapjon az ilyen értékelés alapján hozott döntésről,

 • lehetőség, hogy az érintett megtámadja a döntést.

Személyes adatok (legalább részben) automatizált kezelése, amely során az érintettre vonatkozó személyes jellemzők kiértékelése történik. Ide tartozik különösenaz érintett gazdasági helyzetére, munkahelyi teljesítményére, személyes preferenciáira, egészségi állapotára vagy megbízhatóságára vonatkozó személyes jellemzőinek az elemzése vagy előre jelzése.

Az Adatkezelő. adatkezelése során sem automatizált adatkezelésen alapuló döntést sem profilalkotást alkalmaz.

11 Az adatfeldolgozással kapcsolatos szabályok

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg.

Az adatkezelő deklarálja, hogy adatfeldolgozói tevékenységük során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkeznek, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

12. Hírlevél, DM tevékenység

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak (más néven VIP tagoknak) általában havonta, de naponta legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus üzeneteket kézbesít. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és az e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

13. Közösségi oldalak

A GDPR Rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/ /Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/ /Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

14. Adatbiztonság

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR Rendelet, az Info tv., valamint az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 • Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés,

 • a megváltoztatás,

 • a továbbítás,

 • a nyilvánosságra hozatal,

 • a törlés vagy megsemmisítés,

 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,

 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,

 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,

 • hitelessége és hitelesítése biztosított,

 • változatlansága igazolható legyen.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között:

 • a számítástechnikai csalás,

 • a kémkedés,

 • a számítógépvírusok,

 • a spam-ek,

 • a hack-ek

 • és egyéb támadások ellen.

15. Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15.1. Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik

15.2. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Formalevelek az érintett jogainak gyakorlásához

Formalevelek az érintettek személyes adataikhoz fűződő jogaikkal kapcsolatos kérelmeihez elérhetőek a NAIH honlapján:http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Kaposvár, 2018. július 30.

 

Bejegyzés megosztása:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print